Hoofdstuk 4 - Landschappen in Nederland

begrippen

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw begrip, of om te kijken of je de bijbehorende uitleg kent. Als je een begrip kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
cultuurlandschaphet landschap dat de mens veranderd heeft
dekzandzand dat door de wind is afgezet
droogmakerijeen drooggemaakt meer of deel van de zee
dijkdoor de mens aangelegde verhoging langs het water om hoog water tege te houden
erosiede afbraak en het afvoeren van materiaal door water, ijs en wind
hoogveenveen in Hoog-Nederland
laagveenveen in Laag-Nederland
landschaphet uiterlijk van een gebied
poldereen laag gelegen gebied met dijken, waar mensen de waterstand kunnen regelen
reliëfhoogteverschillen in het landschap
sedimentatiehet neerleggen van materiaal door water, ijs en wind
stuwwallendoor ijs gevormde heuvels
terpendoor mensen gemaakte woonheuvels
topografische kaarteen nauwkeurige overzichtskaart met daarop alle topografie van een klein gebied
turfgedroogd veen
uiterwaardeneen strook grond tussen een rivier en de dijken die het overschot aan rivierwater opvangt
veeneen opeenhoping van plantenresten die niet verteerd zijn
versterkt broeikaseffecttoename van broeikasgassen in de dampkring, veroorzaakt door de mens, waardoor de temperatuur op aarde stijgt