Hoofdstuk 4 - Landschappen in Nederland

begrippen

Maak de juiste combinaties.
cultuurlandschap
dekzand
droogmakerij
dijk
erosie
hoogveen
laagveen
landschap
polder
reliëf
sedimentatie
stuwwallen
terpen
topografische kaart
turf
uiterwaarden
veen
versterkt broeikaseffect