hoofdstuk 3 - Migratie

begrippen

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw begrip, of om te kijken of je de bijbehorende uitleg kent. Als je een begrip kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
bevolkingsspreidingverdeling van de bevolking over een gebied
bevolkingsdichtheidgemiddelde aantal mensen per vierkante kilometer in een gebied
geboortecijferhet aantal geboorten per 1000 inwoners in een jaar
sterftecijferhet aantal sterfgevallen per 1000 inwoners in een jaar
geboorteoverschotals het geboortecijfer hoger is dan het sterftecijfer. Er worden meer mensen geboren dan er overlijden
sterfteoverschotals het sterftecijfer hoger is dan het geboortecijfer. Er overlijden meer mensen dan er geboren worden
migratieverhuizen om je ergens anders te gaan vestigen
binnenlandse migratiemigratie waarbij de landsgrens niet wordt overschreden
buitenlandse migratiemigratie waarbij de landsgrens wel wordt overschreden
emigrantenmensen die hun eigen land verlaten en zich in een ander land vestigen
immigrantenmensen die vanuit een ander land in jouw land komen wonen
vestigingsoverschoter komen meer mensen een land binnen dan er vertrekken
vertrekoverschoter vertrekken meer mensen dan er naartoe verhuizen
afstotingsfactorenalle slechte kanten van een gebied
aantrekkingsfactorenalle goede kanten van een gebied
vluchtelingenmensen die gedwongen worden hun woongebied te verlaten
arbeidsmigrantenmensen die om economische redenen uit hun woongebied vertrekken
vertrekgebiedgebied waaruit een migrant vertrekt
vestigingsgebiedgebied waar een migrant zich vestigt
cultuurde taal, godsdienst en gewoonten van een groep mensen
multiculturele samenlevingeen land waar mensen met verschillende culturen wonen
demografiedemografie gaat over veranderingen in het bevolkingsaantal en de samenstelling van de bevolking
autochtonenmensen waarvan beide ouders in Nederland geboren zijn
allochtonenmensen die in het buitenland geboren zijn. of mensen van wie één of beide ouders in het buitenland geboren zijn
buitenlanderiemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij/zij heeft geen Nederlands paspoort
westerse allochtooneen allochtoon die uit het westerse cultuurgebied komt
niet-westerse allochtooneen allochtoon die niet uit het westerse cultuurgebied komt
gastarbeidersmigranten die tijdelijk komen werken in een land. In veel gevallen blijven ze voor altijd in het nieuwe land
vluchtelingenmensen die gedwongen worden hun woongebied te verlaten
ruimtelijke scheidingkansarme en kansrijke mensen wonen gescheiden van elkaar in een eigen woonwijk
ontheemdenmensen die vluchten naar een veilig gebied in eigen land